HOME 로그인 회원가입 ENGLISH

농촌진흥청 국립농업과학원 농업유전자원센터

검색

자원검색

검색건수 : 144
일반검색
IT번호 학명 작물명 자원명 원산지 자원구분 분양등급 장바구니
IT 326981 Eleusine coracana 손가락조 GBK-036759 Zambia 재래종 Yes
IT 326982 Eleusine coracana 손가락조 AMM 1465 Zimbabwe 재래종 Yes
IT 326983 Eleusine coracana 손가락조 GBK-038942 India 육성품종 Yes
IT 326984 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039107 Nepal 재래종 Yes
IT 326985 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039111 India 재래종 Yes
IT 326986 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039122 Kenya 재래종 Yes
IT 326987 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039127 India 재래종 Yes
IT 326988 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039152 India 재래종 Yes
IT 326989 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039154 Kenya 재래종 Yes
IT 326990 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039256 India 재래종 Yes
IT 326991 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039295 Sri Lanka 재래종 Yes
IT 326992 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039336 Kenya 재래종 Yes
IT 326993 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039347 India 재래종 Yes
IT 326994 Eleusine coracana 손가락조 GBK-039366 Zimbabwe 재래종 Yes
IT 326995 Eleusine coracana 손가락조 GBK-040462 Kenya 야생종 Yes
IT 326996 Eleusine coracana 손가락조 GBK-040555 Kenya 재래종 Yes
IT 326998 Sesamum indicum 참깨 GBK-041395 Korea, South 재래종 Yes
IT 326999 Sesamum indicum 참깨 GBK-041410 United States 재래종 Yes
IT 327001 Sesamum indicum 참깨 GBK-041449 Kenya 재래종 Yes
IT 327003 Sesamum indicum 참깨 GBK-041499 Turkey 재래종 Yes
자세한 정보는 다운로드 하시기 바랍니다
1 2 3 4 5 6 7 8