HOME 로그인 회원가입 ENGLISH

농촌진흥청 국립농업과학원  농촌진흥청 국립농업과학원 씨앗은행

검색

자원검색

검색기준
구분
바이러스명
기주
약어
CV NO.

바이러스명 색인검색

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

분양 담당자 : 곽해련 연구사, TEL : 063-238-3303, E-mail : hrkwakhahn@korea.kr
정보 담당자 : 변희성 연구사, TEL : 063-238-3301, E-mail : hsbyun73@korea.kr